Kto sme

Predstavujeme sa!

[tm_pb_cherry_team admin_label=“Team“ show_filters=“on“ more=“off“ ajax_more=“on“ pagination=“on“ image_size=“post-thumbnail“ show_name=“on“ show_photo=“on“ show_desc=“off“ show_position=“on“ show_social=“on“ template=“grid-boxes-2″ use_space=“on“ use_rows_space=“on“ columns=“4″ posts_per_page=“0″ columns_phone=“1″ columns_last_edited=“on|desktop“ columns_tablet=“2″ columns_laptop=“1″] [/tm_pb_cherry_team]
Náš volebný program v jednotlivých obvodoch
Volebný program za obvod č. 2 - Bôrik, Hliny V-VIII, Malá Praha

 

 

 

 • náš obvod s dobrými DOPRAVNÝMI a PARKOVACÍMI službami

▪ pokračovanie v rekonštrukcii ciest, chodníkov a parkovísk ▪ vytvorenie nových odstavných a parkovacích miest ▪ upokojenie dopravy v obytných zónach (zjednosmernenie niektorých ulíc, inštalácia spomaľovačov, osadenie semaforov) ▪ pasportizácia nebezpečných miest na peších a cestných komunikáciách ▪ viac debarierizácie chodníkov a schodov ▪ vytváranie podmienok pre bezpečný pohyb detí, zdravotne postihnutých, seniorov, chodcov a cyklistov

 • náš volebný obvod ČISTÝ a ZELENÝ

▪ systematickejšia údržba verejných priestorov a zelene ▪ kvalitnejšie a častejšie kosenie a čistenie verejných priestorov, dôslednejšia kontrola ▪ revitalizácia zelených plôch a verejných priestorov medzi panelákmi ▪ revitalizácia potoka Všivák na Bôriku ▪ viac stojísk na separovaný odpad ▪ vybudovanie nových stojísk na komunálny odpad ▪ viac kompostérov zdarma ▪ pravidelný dozor práce firiem ktoré zodpovedajú mestu za stav čistoty Žiliny ▪ zriadenie dostupných verejných boxov s vreckami pre psíčkarov ▪ častejší zber opadaného lístia ▪ mapovanie potreby nových venčovísk ▪ väčšia ochrana pred hlukom, smogom a prachom ▪ viac investícií na výsadbu novej zelene, na budovanie oddychových zón, ihrísk a športovísk

 • náš obvod KOMUNITNÝ a BEZPEČNÝ

▪ vytvorenie seniorského / viacgeneračného komunitného centra ▪ revitalizácia školských ihrísk ▪ väčšie sprístupnenie areálov a zariadení základných škôl pre potreby kultúrno športového života ľudí ▪ viac investícií z rozpočtu mesta do obvodu ▪ pochôdzkový systém – program „Poznaj svojho policajta“  

 

 

 

Volebný program za obvod č. 3 - Solinky

 

 

 

 

 • Solinky DOPRAVA a PARKOVANIE

▪ pokračovanie v rekonštrukcii ciest, chodníkov a parkovísk

▪ vytvorenie nových parkovacích miest

▪ zlepšenie plynulosti a organizácie dopravy

 

 • Solinky ČISTOTA a ZELEŇ

▪ pravidelná údržba verejných priestorov a zelene

▪ kvalitnejšie a častejšie kosenie a čistenie verejných priestorov

▪ úprava stojísk na separovaný odpad

 

 • Solinky NÁŠ DOMOV

▪ podpora rodín, najmä mladých a viacdetných

▪ pochôdzkový systém – „Policajt náš ochranca“

▪ starostlivosť o seniorov, denný stacionár

 

 

Volebný program za obvod č. 4 - Vlčince

 

 

 

 Martin Brňák

 • Presadzovať riešenie smerujúce k plynulej cestnej premávke medzi jednotlivými susednými mestskými časťami a centrom mesta. Dostavba kruhových objazdov s viacerými pruhmi na sídlisku Vlčince, rozšírenie cestnej komunikácie: centrum mesta – obchodné centrá – Vlčince, ako aj Vlčince – Solinky.
 • Zvýšenie materiálno-technickej podpory Žilinskej MiniZoo. Minizoo funguje a poskytuje skvelé služby, avšak technické zabezpečenie nie je dostatočné. Ambíciou bude realizácia modernej Minizoo s cieľom umožniť voľný výbeh chovaných zvierat.
 • Zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb. Najväčší nedostatok v našom meste vnímam  v poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti seniorov v domácnosti. Rovnako budem presadzovať zriadenie zariadenia pre seniorov komunitného typu na sídlisku. So sociálnymi službami úzko súvisí aj vznik centra pre deti a mládež určené na trávenie voľného času. Ide o opatrenie zamerané najmä na elimináciu nežiaducich spoločenských javov (kriminality, extrémizmus, drogy  a i.).

 Iveta Martinková

Budúcnosť

Želám si mesto bohaté na zelené oázy odpočinku, mesto bohaté príležitosťami pracovať a tvoriť,  bohaté novými a odvážnymi nápadmi a podnikateľskými aktivitami. Želám si mesto, ktoré otvára  cesty smelým, iniciatívnym a aktívnym ľuďom a pomáha tým, ktorí pomoc potrebujú.

Z týchto dôvodov sama navrhnem a podporím jeho rozvoj vo všetkých smeroch.

Som pripravená naďalej aktívne participovať na tom, aby bola Žilina mestom spokojných ľudí.

Budem sa naďalej stretávať s občanmi, počúvať ich a reagovať na ich podnety, návrhy i sťažnosti.

Budem  neustále  dbať  o ďalšiu výsadbu zelene, revitalizáciu zelených plôch.  Mienim zodpovedne pokračovať  v  starostlivosti  o naše potoky a pramene.  Budem  pracovať možnostiach  zachytávania dažďovej vody v teréne.

Vynasnažím sa, aby bolo naše sídlisko čisté a bezpečné a aby sa verejné priestory koncepčne kultivovali.

V súvislosti s tým sa  budem starať o efektívnu realizáciu separácie komunálneho odpadu a výchovu občanov k znižovaniu odpadu. Nadviažem na moju doterajšiu iniciatívu na zriadenie viacerých venčovísk   na sídlisku na vytypovaných plochách, tak aby to neobťažovalo občanov.  Podporím bližšiu spoluprácu mestskej  polície s občanmi sídliska predovšetkým pri vymožiteľnosti nariadenia proti konzumácii alkoholu na verejnosti hlavne  na lavičkách v parkoch a priestoroch pri detských ihriskách.

Budem intenzívne presadzovať výstavbu lokálnych parkovacích domov na základe mnou navrhovaných stratégií.

Vynasnažím sa o riadnu obnovu chodníkov a ciest a o rekonštrukciu mostov a podchodov  na našom sídlisku.

Som odhodlaná participovať na rozširovaní služieb pre seniorov a podporovať  kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času pre seniorov,  deti a mládež.

Budem sa usilovať o zlepšenie úrovne vzdelávania, kultúrneho života a športu

na sídlisku a tiež o skvalitnenie školského stravovania. Za účelom rozšírenia možností

pre šport a aktívny oddych budem pokračovať v snahe  o ďalšie rekonštrukcie  športovo relaxačných  areálov sídliska.

 

 Jozef Mičic

 

Tvorba a ochrana životného prostredia

 • kvalitnejšie a častejšie čistenie a kosenie verejných priestorov, dôslednejšia kontrola vykonaných prác mestom
 • nielen kosenie ale aj pravidelná výsadba zelene, parkové úpravy aj na sídliskách  aplikovaním profesionálnej záhradnej a krajinnej architektúry
 • systematická výsadba stromoradí pozdĺž mestských komunikácií
 • motivácia pre separovanie a znižovanie odpadu
 • pravidelná údržba lesoparku nielen v jeho centrálnej časti, ale aj po okrajoch pri cestách

Vybudovanie parkovacích miest bez zásahu do zelene

 • výhradne z jestvujúcej zástavby – prestavbou nevyužívaných objektov , ako sú napr. výmenníkové stanice
 • zvýšenie parkovacích miest viacúrovňovým parkovaním  na jestvujúcich pridružených parkovacích plochách

Čistota sídliska, moderné kontajnerové stojiská

 • údržba a čistenie ciest a chodníkov nielen na papieri ale pod skutočnou kontrolou mesta
 • budem presadzovať budovanie podzemných alebo polopodzemných kontajnerov, elektronicky uzamykateľné stojiská smetných nádob
 • stojiská zakomponovať do prostredia aj esteticky, nielen ako technické riešenie

Dodržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti

 • pochôdzkový systém prostredníctvom programu „Poznaj svojho policajta“ –  obyvatelia sídliska musia mať istotu, že sa čo najrýchlejšie dočkajú ochrany a zabezpečenia verejného poriadku. Mestských policajtov potrebujeme hlavne v uliciach a nie kanceláriách.
 • navýšenie počtu mestských policajtov na sídlisku
 • budem sa snažiť o zabezpečenie kamerových systémov na vybratých verejných miestach

Koncepčné kultivovanie verejných priestorov, mobiliár, športoviská

 • rekonštrukcia jestvujúcich asfaltových plôch – zrušiť alebo obnoviť, dodať náradie, nakresliť čiary. 
 • workoutové ihriská
 • relaxačné zóny
 • pravidelná údržba a obnova mestského mobiliáru  podľa vopred spracovaného plánu (aj finančného)
 • snaha o dokončenie športového centra na Karpatskej

Budovanie technicky štandardných a bezpečných cyklotrás

 • okrem označených cyklotrás na jestvujúcich chodníkoch budem presadzovať aj budovanie samostatných technicky štandardných a bezpečných cyklochodníkov

Doprava

 • presadzovať riešenie smerujúce k plynulej cestnej premávke medzi jednotlivými susednými mestskými časťami a centrom mesta
 • budem presadzovať vybudovanie kruhového objazdu na konečnej trolejbusov na križovatke Vysokoškolákov – Veľký diel
 • budem presadzovať vybudovanie kruhového objazdu na križovatke pri NAY
 • budem presadzovať riadnu obnovu ciest a chodníkov – systémovo riešiť na meste opravu asfaltových povrchov – nielen nekonečné plátanie dier, ale aj obnova celých úsekov. Opravy robiť pod kontrolou zodpovedných úradníkov mesta, neplatiť za nekvalitnú prácu. Urobiť dlho avizovanú pasportizáciu ciest a chodníkov mesta a spracovať dlhodobý plán údržby.
 • budem presadzovať rekonštrukciu mostov a podchodov – hlavne havarijných stavov skôr než dôjde k nešťastiu, potom plánovaná údržba a obnova objektov aj z estetického hľadiska. Vzhľadom k vyšším nákladom plánovať dopredu finančné zabezpečenie, pokiaľ je to možné čerpať prostriedky z eurofondov

 

 

 

 

 

 

 

Volebný program za obvod č. 5 - Hájik

 

 náš obvod s dobrými DOPRAVNÝMI a PARKOVACÍMI službami

▪ pokračovanie v rekonštrukcii ciest, chodníkov a parkovísk

▪ vytvorenie nových odstavných a parkovacích miest

▪ upokojenie dopravy v obytných zónach

 

 •  náš obvod ČISTÝ a ZELENÝ

▪ systematickejšia údržba verejných priestorov a zelene

▪ revitalizácia zelených plôch a verejných priestorov medzi panelákmi

▪ vybudovanie krytých stojísk na separovaný komunálny odpad

 

 •   náš obvod KOMUNITNÝ a BEZPEČNÝ

▪ podpora organizovaných komunít na Hájiku

▪ revitalizácia priestorov pre voľnočasové aktivity a šport

▪ pochôdzkový systém – program „Poznaj svojho policajta“

 

 

 

 

Volebný program za obvod č. 8 - Brodno, Budatín, Mojš.Lúčka, Pov.Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie

 

 

 

 

 •   náš obvod s  BEZPEČNOU DOPRAVOU

▪ rekonštrukcia ciest, chodníkov a zastávok MHD

▪ osadenie nových dopravných značení, meračov rýchlosti

▪ upokojenie dopravy v obytných zónach, väčšia a účinnejšia kontrola

 •    náš obvod ČISTÝ a ZELENÝ

▪ systematickejšia údržba a kontrola verejných priestorov a zelene

▪ vytvorenie pracovných skupín s miestnych obyvateľov

▪ cintoríny údržba, chodníky, osvetlenie, dostupnosť vody

 •    náš obvod PRE POHODU BÝVANIA a BEZPEČIA

▪ plyn, kanalizácia, vodovod pre každého

▪ vytvorenie v obvodoch námestí, centier pre stretávanie, odpočinok

▪ revitalizácia a nové priestory pre voľno-časové aktivity a šport

▪ program „Poznaj svojho policajta“