Náš program

PARKOVANIE

 • do rúk mesta
 • platenie parkovného formou SMS
 • viac parkovacích plôch, budovanie lokálnych parkovacích domov

 

ČISTÉ MESTO, ZELENÉ MESTO

 • kvalitnejšie a častejšie čistenie verejných priestorov (námestia, chodníky, zastávky, zelené plochy, ihriská, športoviská…)
 • kvalitnejšie a častejšie kosenie verejných zelených priestorov
 • dôslednejšia kontrola kosenia a čistenia verejných priestorov mesta
 • viac zelene, menej betónu, koncepčné kultivovanie verejných priestorov, revitalizácia parkov, čo najviac zelených striech v rámci rekonštrukcie mestských objektov – pre súkromných investorov ktorí budú na svojich stavbách dobrovoľne realizovať koncepciu zelených striech, budeme požadovať finančné dotácie mesta na projekty zelených striech
 • likvidácia nelegálnych skládok (využívania kamerového systému na odhaľovanie znečisťovateľov)
 • motivácia pre separovanie a znižovanie odpadu (zmeniť systém platenia za komunálny odpad z paušálneho na skutočne vyprodukovaný odpad – postupný prechod – rodinné domy – malé bytové jednotky – paneláky)
 • revitalizácia prameňovvodných tokov na území mesta)
 • lepšie čistenia mesta po kultúrnych akciách, trhoch, športových udalostiach, prírodných kalamitách…, eliminovanie plastového riadu na podujatiach mesta
 • viac venčovísk a výbehov pre psíkov priamo na sídliskách a v blízkom okolí

 

SPOĽAHLIVÁ DOPRAVA

 • pokračovanie v rekonštrukcii ciest a chodníkov
 • systematická výstavba a údržba komunikácií a verejného priestoru
 • spoľahlivá a dostupná mestská hromadná doprava
 • rozšírenie cyklotrás
 • dobudovanie nových zastávok MHD, liniek a prestupný model cestovania (časové lístky, platenie lístkov kreditnou kartou a pod.)

 

TRANSPARENTNÉ MESTO

 • transparentné ahospodárne narábanie s mestským majetkom
 • verejná prezentácia väčších investičných zámerov mesta
 • dôležité dokumenty mesta zverejnené na web stránke mesta aj nad rámec zákona
 • kvalitné a dostupné služby Mestského úradu pre všetkých Žilinčanov

 

KOMUNITNÉ MESTO

 • pravidelné profesionálne prieskumyCHCEME VEDIEŤ, čo ľudia v každej mestskej časti považujú za potrebné, aby mesto vybudovalo, zabezpečilo
 • grantový systém – podpora kultúrnych, športových, vzdelávacích, sociálnych a eko projektov a komunít;
 • participatívny rozpočet – o časti rozpočtu rozhodnú občania hlasovaním
 • podpora rodín – systémová podpora rodín, najmä mladých a viacdetných
 • vytvorenie seniorských a viacgeneračných komunitných centier
 • pomoc znevýhodneným (spolupráca s komunitami znevýhodnených ľudí: zväzy a komunity sluchovo, zrakovo, telesne či mentálne postihnutých ľudí – realizácia ich požiadaviek na zlepšenie každodenného života, dostupnosť nových medicínskych technológií, bezbariérového prístupu v meste, na sídliskách i pri vlastných domovoch)
 • systémová pomoc zraniteľným alebo sociálne vylúčeným ľuďom a komunitám (zlepšenie sociálnych služieb pre seniorov – asistenčná podpora v ich domácom prostredí, pomoc ľuďom nachádzajúcich sa pod hranicou chudoby, systémová práca s rómskou komunitou)
 • program rozvoja bývania
 • viac pozornosti a financií prímestským častiam (dobudovávanie inžinierskych sietí; zlepšenie spolupráce mesta s aktívnymi obyvateľmi prímestských častí; zlepšovanie podmienok v oblasti dopravy – pravidelne obnovovať cestné značenie, prechody, krajnice, obrubníky, zástavky MHD, viac kontrol polície so zameraním na meranie rýchlosti v obci, doplniť dopravné značky tam, kde chýbajú, doplniť merače rýchlosti a radary tam, kde sú najviac potrebné)
 • spolupráca s aktívnymi občanmi, tretím sektorom, cirkvami, štátnymi inštitúciami
 • užšia spolupráca so Žilinskou univerzitou a žilinskými školami, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina
 • väčšia spolupráca so základnými školami pri poskytovaní športových, kultúrnychkomunitných služieb pre obyvateľov jednotlivých obvodov
 • kvalitnejšie vzdelávanie voľnočasové aktivity pre deti a mládež
 • diskusia o budovaní ďalších domovov sociálnych služieb

 

BEZPEČNÉ MESTO

 • pochôdzkový systém prostredníctvom programu „Poznaj svojho policajta“
 • viac kamier a policajtov v uliciach a uličkách Žiliny
 • predstavitelia mesta – príklad slušnosti, ľudskosti a odbornosti
 • na radnici, na mestskom zastupiteľstve i na mestskom úrade NECHCEME: pokrytectvo, aroganciu, klamstvá, klientelizmus, kradnutie, nezodpovednosť, korupciu, biele kone, tunelovanie, znižovanie dôstojnosti

 

ŽILINA – MESTO 21. STOROČIA

 • digitálna mapa pasportizácia zelene, chodníkov, ciest, inžinierskych sietí, ihrísk, športovísk
 • plánovitý rozvoj mesta – priority, pripomienkovanie občanmi, reálny plán investícií prepojený s rozpočtom mesta
 • systémové riešenie požiadaviek občanov – na každú žiadosť/sťažnosť sa odpovedá do 30 dní; jeden odbor mesta bude spravovať všetky zložky verejného priestoru a dávať spätnú väzbu na podnety občanov, čo najväčšia eliminácia byrokracie a zdĺhavosti riešení
 • nový územný plán mesta pripomienkovaný odborníkmi a občanmi
 • zriadenie útvaru hlavného architekta s potrebnými odborníkmi pre urbanizmus, architektúru, dopravu, zeleň a životné prostredie
 • viac bezbariérových komunikácií (ďalšia úprava vstupov a peších komunikácií na bezbariérové – schody, chodníky)
 • zníženie vizuálneho smogu
 • vybudovanie dôstojného podchodu s eskalátormi pri vchode a východe do/z žilinskej železničnej stanice
 • systémová údržba verejných priestorov
 • systematické plánovanie rekonštrukčných prác v meste v zmysle hesla: „naraz a poriadne“
 • posilnenie odboru projektov EU a maximálne možné zapojenie mesta do čerpania eurofondov
 • ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva
 • budovanie a revitalizácia ihrísk, športovísk, parkov, relaxačných zón, mestského mobiliára