Primátor Choma ukázal dvojakú tvár a dvojaký meter

 

Na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline 18. septembra 2017 rokovali poslanci o viacerých závažných témach.

 

Dvojaký meter

 

Poslanci Klubu nezávislých poslancov (KNP) a poslanci klubu Srdce pre Žilinu (SPŽ) schválili 250 000 eur na podporu žilinských športových klubov, o ktorých bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo v Žiline. Primátor Choma takéto rozhodnutie označil za nesystémové, no keď sa o pár bodov neskôr schvaľoval návrh viceprimátora Patrika Gromu na schvaľovanie 10 800 eur pre jedno konkrétne občianske združenie, ktoré predložil sám Groma (čo je ale úplne nesystémové), primátor na to nepovedal ani pol slova. Čo teraz? Majú poslanci po príklade viceprimátora Gromu zahrnúť Mestské zastupiteľstvo samostatnými žiadosťami o financie na desaťtisíce eur, len aby sa zapáčili voličom, že čo oni všetko presadili?

 

Znižovanie financií na voľnočasové aktivity detí a mládeže

 

Poslanci Klubu nezávislých poslancov (KNP) a poslanci klubu Srdce pre Žilinu (SPŽ) odmietli Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré predložilo Mesto Žilina. Predložený návrh je úplne najhorší zo všetkých variant, ktoré mohlo mesto navrhnúť a znižuje financie určené pre rozvoj voľnočasových aktivít žilinských deti. Keď chcel poslanec Miroslav Sokol (KNP) skontrolovať, z akých podkladov mesto pri tvorbe uvedeného VZN vychádzalo, Mesto Žilina mu tieto podklady nedalo.

 

Zrušenie mestskej rady

 

Poslanci zrušili Mestskú radu. Viacerí členovia Mestskej rady (napríklad Jozef Juriš (SPŽ), Peter Fiabáne (KNP), Dušan Maňák (KNP), Ján Ničík (KNP)) boli znechutení tým, že na Mestskej rade viceprimátor Groma klamal a urážal iných poslancov. Primátor Choma voči takýmto praktikám nič neurobil. Viacerí členovia Mestskej rady deklarovali, že za takýchto podmienok odmietajú byť členmi rady. A tak najlepším riešením bolo Mestskú rada zrušiť. Škoda. V minulosti bola často priestorom, kde sa dopracovávali a cizelovali návrhy, ako zlepšiť život v Žiline. Zrušenie Mestskej rady po mnohých rokoch jej fungovania je predovšetkým vizitkou primátora a jeho nezáujmu o fungovanie takejto reprezentatívnej inštitúcie mesta.

 

Investičný plán

 

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh Investičného plánu mesta Žilina poslanca Mira Sokola (KNP), ktorý ním reagoval na chaotické a nesystémové presúvanie investičných položiek rozpočtu mestom Žilina. Tento návrh by mal priniesť väčší poriadok v plánovaní mestských investícií, ktoré sa často navrhovali a presúvali v rozpočte od buka do buka.

 

 

 

 

Sporné aktivity mesta súvisiace so vstupom do mestskej pešej zóny

Poslankyňa Ľudmila Chodelková (SPŽ) vyzvala mesto Žilina, aby zrušilo verejné obstarávanie, ktoré má zabezpečiť reguláciu vstupu motorových vozidiel do pešej zóny, pretože prinieslo mnoho sporných reakcií verejnosti. Zároveň navrhla, aby sa plánované financie na túto reguláciu (168 000 eur) nepoužili dovtedy, kým sa nenájde dobré technické i legislatívne riešenie uvedeného zámeru. Taktiež požiadala mesto, aby verejné obstarávanie, ako aj tvorba dokumentov o vstupe motorových vozidiel do pešej zóny, boli konzultované a schválené poslancami. Jej návrhy poslanci za KNP a SPŽ schválili. Ukazuje sa, že správna vec, akou je urobiť poriadok vo vjazde motorových vozidiel do pešej zóny, narazila na nedostatočnú diskusiu zo strany mesta s odbornou i laickou verejnosťou, ktorá väčšinou požaduje, aby vstup a pohyb vozidiel bol monitorovaný moderným kamerovým systémom na úrovni 21. storočia.

Ohrozujúca zmluva

 

Poslanec Jozef Juriš (SPŽ) po konzultácii s právnikmi a v dobrej viere pripomienkoval zmluvu, ktorá sa má podpísať vo veci výstavby bytov na Dlabačovej ulici. Poukázal na to, že niektoré ustanovenia zmluvy sa môžu obrátiť voči mestu. V krajnom prípade sa môže stať, že subjektu, ktorý by vyhral výberové konanie, by sa mohol dostať do vlastníctva mestský pozemok v centre za jedno euro a subjekt by mohol bezplatne získať projektovú dokumentáciu ktorú platilo mesto. Poslanci zámer schválili, nie však nájomnú zmluvu pre investora. Primátor Choma sa k tomu vyjadril nasledovne „Stretol som sa už na zastupiteľstve so všeličím, ale takýto postoj poslancov stále neviem pochopiť.“ Fakt je ale ten, že keď napríklad poslanci v minulosti schvaľovali inú zmluvu – o kúpe pozemkov na Solinkách, vyvolalo to veľkú vlnu kritiky. Niektorí poslanci vtedy dali podnet na prokuratúru, či cena navrhovaná mestom bola v súlade so zákonom, prokuratúra konštatovala: NEBOLA. Každý poslanec má právo hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A vrcholní predstavitelia mesta by si mali spytovať svedomie, prečo im verí stále menej a menej poslancov.

 

Klientelizmus viceprimátora Gromu

 

Viceprimátor Žiliny Patrik Groma odmietol, že by konal klientelisticky, keď ako konateľ spoločnosti Žilina Invest objednával printovú reklamu za 3 000 eur vo firme svojho kamaráta, ktorá vydáva schránkový mesačník Žilinský kuriér, kde si viceprimátor Groma robí predvolebnú reklamu. Poslanec Groma tvrdil, že všetko je v poriadku, veď bolo verejné obstarávanie. Nevysvetlil však, že žiadne verejné obstarávanie nemuselo byť, pretože túto reklamu mohol zdarma a v rovnakom pokrytí uverejniť v mestských schránkových Radničných novinách (RN). Tie vznikli podľa slov primátora Chomu práve preto, aby mesto a mestské spoločnosti mohli informovať občanov o svojich aktivitách v RN zadarmo, čím malo mesto ušetriť veľké finančné prostriedky, ktoré boli v minulosti  vynakladané na články a reklamu v miestnych médiách. Ale veď čo je to 3000 mestských eur presmerovaných do vrecka kamaráta?

 

Svetový deň bez áut

 

Bol schválený návrh poslankyne Ivety Martinkovej (KNP), aby počas Európskeho týždňa mobility, konkrétne v piatok 22. septembra, kedy je Svetový deň bez áut, vodiči mohli v Žiline cestovať mestskou hromadnou dopravou zdarma. Cestovným lístkom bude vodičský preukaz. Je to symbolická záležitosť, ktorá je výzvou, aby ľudia častejšie používali MHD, a tak šetrili životné prostredie.

 

Snaha o likvidáciu živobytia Petra Fiabáne

 

Hlavný kontrolór predložil poslancom správu o kontrole v Mestskej krytej plavárni, ktorá skončila rok 2016 v strate. Nezávislý poslanec Ján Púček navrhol primátorovi, aby odvolal riaditeľa plavárne. V správe boli uverejnené niektoré jednostranné a účelové informácie diskreditujúce poslanca Petra Fiabáne, jeho firmu Nereus, a teda aj jeho aktivity s deťmi, mládežou a dospelými na Mestskej plavárni – akoby medzi riadkami on mohol za stratu plavárne. Správa konštatovala, že všeobecne dávať zľavy spoločnostiam a športovým klubom (teda aj takým, ktoré učia deti plávať), je nehospodárne. Autori správy akoby zabudli, že poslanec Peter Fiabáne na Mestskej plavárni neprevádzkuje krčmu ani súkromnú bezpečnostnú službu, ale že v kontrolovanom roku 2016 napriek zľavám zaplatil plavárni 60 000 eur, že za posledných 10 rokov kurzy plaveckej školy Nereus absolvovalo 15 367 žiakov materských a základných škôl, že vychoval mnoho úspešných športovcov i reprezentantov Slovenska. So súhlasom primátora bolo Petrovi Fiabáne tento rok zvýšené nájomné za kancelárie pamätajúce dobu socializmu na 114 eur za meter štvorcový.

 

Mesto Žilina v posledných rokoch zlikvidovalo Centrum voľného času Žirafa, v rámci ktorého mohli športovať tisíce detí a mládežníkov, vyštvalo spod krídiel svojho Centra voľného času majsterky sveta Mažoretky, folklórny súbor Liesku a tanečný súbor Diana, ktoré pracovali celé desaťročia s deťmi a mládežou a ktoré úspešne reprezentovali mesto a SR na súťažiach doma aj v zahraničí. Teraz ide mesto úspešne likvidovať podmienky pre plávanie detí a mládeže, čoho dôsledkom môže byť väčšie finančné zaťaženie rodičov detí. A to sa mesto vychvaľuje, v akej je dobrej finančnej kondícii. Smutné. Poslanci Peter Ničík (KNP), Juraj Popluhár (Smer) a ďalší povedali, že majú úctu k tomu, čo Peter Fiabáne pre deti v Žiline robí. Poslanec Ľubomír Plešinger (KNP) navrhol, že ak má mesto problém so zmluvami, ktoré plaváreň uzavrela s Nereusom (a ďalšími plaveckými subjektami), nech ich prehodnotí spolu s Petrom Fiabáne (či šéfmi plaveckých subjektov), ale nech neohrozuje podmienky plávania pre deti. Za obsah zmluvy je zodpovedný predovšetkým riaditeľ plavárne dosadený primátorom Chomom.

 

Likvidácia živobytia poslanca Petra Fiabáne primátorom Chomom

 

Primátor Choma povedal, že učiť deti plávať budú zamestnanci mestskej plavárne – a to zdarma. Tento jeho zúfalý výkrik do tmy má jednu otázku a to prečo likvidovať niečo čo funguje dobre v prospech občanov nášho mesta? Súčasne bude mať tri dôsledky. Po prvé, mesto to bude niečo stáť, a nebude to málo. Po druhé, bude kvalita takýchto služieb lepšia? A po tretie – a to je hlavný cieľ – týmto sa úplne zlikviduje športová činnosť klubu Nereus Petra Fiabáne na Mestskej plavárni. Predstave si, že by mesto zo svojich peňazí postavilo krčmu (alebo obchod alebo nemocničku alebo pizzériu alebo zriadilo súkromnú bezpečnostnú službu…) tam, kde má krčmu (obchod / nemocnicu /pizzériu / SBSku…) nejaký poslanec a mesto by vo svojej krčme nalievalo zdarma, obchod by rozdával zdarma, nemocnica by bola úplne zdarma, pizza by bola úplne zdarma či služby SBS by boli zadarmo… Komunizmus ako vyšitý. Koľko by asi trvalo, kým by vďaka takýmto nečestným praktikám skrachoval dotyčný poslanec? A toto chce primátor Choma urobiť. Čo bude nasledovať? Kto bude ďalší na odstrel? Len preto, že by Peter Fiabáne mohol, ak sa rozhodne, kandidovať na budúceho primátora mesta. Ako čerešnička na takto upečenej rozlúčkovej torte zaznelo prehlásenie primátora  na pôde Mestského úradu pred viacerými ľuďmi: „Zvýšil som nájomné na plavárni Fiabánemu, teraz som zvedavý, ako bude hlasovať na Mestskom zastupiteľstve“.

 

Viceprimátor Groma opäť klame

 

Viceprimátor Groma opäť klamal na Mestskom zastupiteľstve. Po predchádzajúcich útokoch na viacerých poslancov, tentoraz obvinil poslanca Petra Ničíka z údajných kvetnatých rečí na aprílovom Mestskom zastupiteľstve, kde sa kreovala Nadácia Mesta Žilina. Pravda je taká, že Peter Ničík na uvedenom zastupiteľstve nebol prítomný, takže tam ani nemohol nič rozprávať. Väčšinu poslancov už neprekvapuje, že viceprimátor Groma neustále klame, uráža a kriminalizuje, hoci sám má maslo na hlave. Viceprimátor Groma sa za svoje klamstvo neospravedlnil.

 

Porušovanie zákona

 

Nezávislý poslanec Peter Cibulka sa spýtal primátora, ako je možné, že Mesto Žilina zrušilo elokované pracovisko školy na Hollého ulici bez súhlasu Mestského zastupiteľstva, čo je protizákonné. Primátor na to nevedel odpovedať. Mesto Žilina chcelo v septembri 2017 od poslancov, aby so spätnou platnosťou k 30. júnu 2017 odsúhlasili zrušenie elokovaného pracoviska školy (aj školského klubu i školskej jedálne) na Hollého ulici. Poslanec Ľubomír Bechný (KNP) upozornil, že hlasovať o takomto zrušení sa malo niekedy v apríli a nie až následne, keď mesto prepustením a premiestnením zamestnancov školy i žiakov, školu bez súhlasu zastupiteľstva prakticky zrušilo.

 

Neúcta k poslancovi

 

Primátor Choma sa zmienil, že poslanec Peter Fiabáne, ktorý sa ospravedlnil, že na septembrové mestské zastupiteľstvo nepríde, bol ráno v deň zastupiteľstva videný na rohu Radničnej ulice v Žiline. Poslanec Ľubomír Bechný upozornil primátora Chomu, že Peter Fiabáne je v zahraničí. Primátor Choma sa za svoju invektívu neospravedlnil.

 

Strata dôvery

 

Poslanec Peter Ničík (KNP) oznámil Mestskému zastupiteľstvu, že už nemá dôveru v dobrý úmysel mesta pri organizovaní verejných obstarávaní. Viedli ho k tomu fakty z niektorých predchádzajúcich obstarávaní: a) keby sa po veľkom mediálnom škandále nezrušilo prvé verejné obstarávanie primátorského auta, mesto by prišlo o 7 000 eur; b) boli súťaže, do ktorých sa prihlásil len jediný záujemca a mesto presadzovalo ich schválenie; c) mesto vyhlásilo verejné obstarávanie ešte predtým, ako predložilo poslancom na schválenie zámer, z ktorého malo vyplynúť verejné obstarávanie a pod. i to, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil, že mesto Žilina porušilo zákon o verejnom obstarávaní pri súťaži o kúpu primátorského auta za 80 000 eur. V súčasnosti sa realizuje správne konanie o uložení sankcie.

 

160 000 eur netransparentne do čiernej diery

 

Mesto Žilina neustále deklaruje v akej dobrej finančnej kondícii sa nachádza. Keď sa pozriete, aké špinavé je mesto, ako sa nedá parkovať na sídliskách – najmä večer a cez víkendy, ako nekvalitne boli pokosené niektoré mestské trávnaté plochy, ako si musí mestská spoločnosť Žilina Invest (podiel vlastníctva mesta: 51%) požičiavať peniaze, pričom na poplatkoch a úrokoch za takúto pôžičku (faktoring) zarobila firma viceprimátorovho brata Gromu 13 334 eur a podobne, ani sa vám veriť nechce, či ste dobre počuli. Napriek tomu predseda predstavenstva Mestského hokejového klubu Marián Tittl a Mestský úrad navrhli (a viacerí poslanci schválili) ďalšiu dotáciu do žilinského hokeja: 160 000.- eur. Bez toho, aby v návrhu boli rozpísané konkrétne položky a konkrétne sumy, ktoré sa budú z tejto dotácie platiť. Nechceme byť hrobármi žilinského hokeja, ale takéto netransparentné sypanie peňazí do čiernej diery považujeme za veľmi veľmi zlé rozhodnutie. A navyše, myslíme si, že to len na krátku dobu oddiali finančnú agóniu žilinského hokeja – do chvíle, kedy bude znova žiadať mesto o ďalšiu dotáciu.

 

Mesto s tvárou

 

Ak má byť mesto Žilina mesto s tvárou, malo by odškodniť všetkých svojich občanov, ktorým v minulosti ublížilo. Poslanci odsúhlasili návrh na schválenie dohody o urovnaní s pani Miroslavou Blahovcovou, ktorej Ústavný súd SR priznal, že mesto Žilina porušilo jej práva.

 

Nevýhodné predaje

 

Návrhy cien, za ktoré sa predávajú mestské pozemky predkladá poslancom Mestský úrad. Častokrát sa stáva, že odborné komisie musia dávať návrhy na zvýšenie týchto cien, pretože sa stáva, že niektoré ceny navrhované Mestským úradom nemajú logiku dobrého predaja. Nezávislý poslanec Ján Púček konštatoval, že Mesto Žilina predáva svoje pozemky za nevýhodné ceny a predložil svoj návrh metodickej pomôcky na určovanie cien nehnuteľností v Žiline. Primátor Choma navrhol, že on tento problém vyrieši. Prečo až teraz, po verejnej kritike?

 

Viceprimátor podrazil primátora

 

Návrh mesta na schválenie výhodnej zmluvy vo veci prístreškov MHD predložený primátorom Chomom „zarezal“ viceprimátor Patrik Groma, ktorý ho ako jediný nepodporil, a keďže v tom čase bolo v rokovacej sále málo poslancov a na návrh bola potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, návrh neprešiel. Viceprimátor Groma týmto podrazil svojho primátora Chomu. Mestu hrozí, že bude musieť vyčleniť 375 000 eur na vybudovanie nových prístreškov zastávok.

 

Toto sa z oficiálnej správy nedozviete

 

Aj takéto bolo septembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiline. Ale to sa v oficiálnej správe mesta o tomto zasadnutí, ktorú predložil pán hovorca Pavol Čorba, nedočítate.

 

 

Klub nezávislých poslancov (KNP) MZ v Žiline

 

Pridaj komentár