Volebný program pre obvod č. 2 – Bôrik, Hliny V-VIII, Malá Praha

  • náš obvod s dobrými DOPRAVNÝMI a PARKOVACÍMI službami

▪ pokračovanie v rekonštrukcii ciest, chodníkov a parkovísk ▪ vytvorenie nových odstavných a parkovacích miest ▪ upokojenie dopravy v obytných zónach (zjednosmernenie niektorých ulíc, inštalácia spomaľovačov, osadenie semaforov) ▪ pasportizácia nebezpečných miest na peších a cestných komunikáciách ▪ viac debarierizácie chodníkov a schodov ▪ vytváranie podmienok pre bezpečný pohyb detí, zdravotne postihnutých, seniorov, chodcov a cyklistov

  • náš volebný obvod ČISTÝ a ZELENÝ

▪ systematickejšia údržba verejných priestorov a zelene ▪ kvalitnejšie a častejšie kosenie a čistenie verejných priestorov, dôslednejšia kontrola ▪ revitalizácia zelených plôch a verejných priestorov medzi panelákmi ▪ revitalizácia potoka Všivák na Bôriku ▪ viac stojísk na separovaný odpad ▪ vybudovanie nových stojísk na komunálny odpad ▪ viac kompostérov zdarma ▪ pravidelný dozor práce firiem ktoré zodpovedajú mestu za stav čistoty Žiliny ▪ zriadenie dostupných verejných boxov s vreckami pre psíčkarov ▪ častejší zber opadaného lístia ▪ mapovanie potreby nových venčovísk ▪ väčšia ochrana pred hlukom, smogom a prachom ▪ viac investícií na výsadbu novej zelene, na budovanie oddychových zón, ihrísk a športovísk

  • náš obvod KOMUNITNÝ a BEZPEČNÝ

▪ vytvorenie seniorského / viacgeneračného komunitného centra ▪ revitalizácia školských ihrísk ▪ väčšie sprístupnenie areálov a zariadení základných škôl pre potreby kultúrno športového života ľudí ▪ viac investícií z rozpočtu mesta do obvodu ▪ pochôdzkový systém – program „Poznaj svojho policajta“