Volebný program pre obvod č. 4 – Vlčince

 Martin Brňák

 • Presadzovať riešenie smerujúce k plynulej cestnej premávke medzi jednotlivými susednými mestskými časťami a centrom mesta. Dostavba kruhových objazdov s viacerými pruhmi na sídlisku Vlčince, rozšírenie cestnej komunikácie: centrum mesta – obchodné centrá – Vlčince, ako aj Vlčince – Solinky.
 • Zvýšenie materiálno-technickej podpory Žilinskej MiniZoo. Minizoo funguje a poskytuje skvelé služby, avšak technické zabezpečenie nie je dostatočné. Ambíciou bude realizácia modernej Minizoo s cieľom umožniť voľný výbeh chovaných zvierat.
 • Zvýšenie dostupnosti sociálnych služieb. Najväčší nedostatok v našom meste vnímam  v poskytovaní opatrovateľskej starostlivosti seniorov v domácnosti. Rovnako budem presadzovať zriadenie zariadenia pre seniorov komunitného typu na sídlisku. So sociálnymi službami úzko súvisí aj vznik centra pre deti a mládež určené na trávenie voľného času. Ide o opatrenie zamerané najmä na elimináciu nežiaducich spoločenských javov (kriminality, extrémizmus, drogy  a i.).

 Iveta Martinková

Budúcnosť

Želám si mesto bohaté na zelené oázy odpočinku, mesto bohaté príležitosťami pracovať a tvoriť,  bohaté novými a odvážnymi nápadmi a podnikateľskými aktivitami. Želám si mesto, ktoré otvára  cesty smelým, iniciatívnym a aktívnym ľuďom a pomáha tým, ktorí pomoc potrebujú.

Z týchto dôvodov sama navrhnem a podporím jeho rozvoj vo všetkých smeroch.

Som pripravená naďalej aktívne participovať na tom, aby bola Žilina mestom spokojných ľudí.

Budem sa naďalej stretávať s občanmi, počúvať ich a reagovať na ich podnety, návrhy i sťažnosti.

Budem  neustále  dbať  o ďalšiu výsadbu zelene, revitalizáciu zelených plôch.  Mienim zodpovedne pokračovať  v  starostlivosti  o naše potoky a pramene.  Budem  pracovať možnostiach  zachytávania dažďovej vody v teréne.

Vynasnažím sa, aby bolo naše sídlisko čisté a bezpečné a aby sa verejné priestory koncepčne kultivovali.

V súvislosti s tým sa  budem starať o efektívnu realizáciu separácie komunálneho odpadu a výchovu občanov k znižovaniu odpadu. Nadviažem na moju doterajšiu iniciatívu na zriadenie viacerých venčovísk   na sídlisku na vytypovaných plochách, tak aby to neobťažovalo občanov.  Podporím bližšiu spoluprácu mestskej  polície s občanmi sídliska predovšetkým pri vymožiteľnosti nariadenia proti konzumácii alkoholu na verejnosti hlavne  na lavičkách v parkoch a priestoroch pri detských ihriskách.

Budem intenzívne presadzovať výstavbu lokálnych parkovacích domov na základe mnou navrhovaných stratégií.

Vynasnažím sa o riadnu obnovu chodníkov a ciest a o rekonštrukciu mostov a podchodov  na našom sídlisku.

Som odhodlaná participovať na rozširovaní služieb pre seniorov a podporovať  kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času pre seniorov,  deti a mládež.

Budem sa usilovať o zlepšenie úrovne vzdelávania, kultúrneho života a športu

na sídlisku a tiež o skvalitnenie školského stravovania. Za účelom rozšírenia možností

pre šport a aktívny oddych budem pokračovať v snahe  o ďalšie rekonštrukcie  športovo relaxačných  areálov sídliska.

 Jozef Mičic

Tvorba a ochrana životného prostredia

 • kvalitnejšie a častejšie čistenie a kosenie verejných priestorov, dôslednejšia kontrola vykonaných prác mestom
 • nielen kosenie ale aj pravidelná výsadba zelene, parkové úpravy aj na sídliskách  aplikovaním profesionálnej záhradnej a krajinnej architektúry
 • systematická výsadba stromoradí pozdĺž mestských komunikácií
 • motivácia pre separovanie a znižovanie odpadu
 • pravidelná údržba lesoparku nielen v jeho centrálnej časti, ale aj po okrajoch pri cestách

Vybudovanie parkovacích miest bez zásahu do zelene

 • výhradne z jestvujúcej zástavby – prestavbou nevyužívaných objektov , ako sú napr. výmenníkové stanice
 • zvýšenie parkovacích miest viacúrovňovým parkovaním  na jestvujúcich pridružených parkovacích plochách

Čistota sídliska, moderné kontajnerové stojiská

 • údržba a čistenie ciest a chodníkov nielen na papieri ale pod skutočnou kontrolou mesta
 • budem presadzovať budovanie podzemných alebo polopodzemných kontajnerov, elektronicky uzamykateľné stojiská smetných nádob
 • stojiská zakomponovať do prostredia aj esteticky, nielen ako technické riešenie

Dodržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti

 • pochôdzkový systém prostredníctvom programu „Poznaj svojho policajta“ –  obyvatelia sídliska musia mať istotu, že sa čo najrýchlejšie dočkajú ochrany a zabezpečenia verejného poriadku. Mestských policajtov potrebujeme hlavne v uliciach a nie kanceláriách.
 • navýšenie počtu mestských policajtov na sídlisku
 • budem sa snažiť o zabezpečenie kamerových systémov na vybratých verejných miestach

Koncepčné kultivovanie verejných priestorov, mobiliár, športoviská

 • rekonštrukcia jestvujúcich asfaltových plôch – zrušiť alebo obnoviť, dodať náradie, nakresliť čiary. 
 • workoutové ihriská
 • relaxačné zóny
 • pravidelná údržba a obnova mestského mobiliáru  podľa vopred spracovaného plánu (aj finančného)
 • snaha o dokončenie športového centra na Karpatskej

Budovanie technicky štandardných a bezpečných cyklotrás

 • okrem označených cyklotrás na jestvujúcich chodníkoch budem presadzovať aj budovanie samostatných technicky štandardných a bezpečných cyklochodníkov

Doprava

 • presadzovať riešenie smerujúce k plynulej cestnej premávke medzi jednotlivými susednými mestskými časťami a centrom mesta
 • budem presadzovať vybudovanie kruhového objazdu na konečnej trolejbusov na križovatke Vysokoškolákov – Veľký diel
 • budem presadzovať vybudovanie kruhového objazdu na križovatke pri NAY
 • budem presadzovať riadnu obnovu ciest a chodníkov – systémovo riešiť na meste opravu asfaltových povrchov – nielen nekonečné plátanie dier, ale aj obnova celých úsekov. Opravy robiť pod kontrolou zodpovedných úradníkov mesta, neplatiť za nekvalitnú prácu. Urobiť dlho avizovanú pasportizáciu ciest a chodníkov mesta a spracovať dlhodobý plán údržby.
 • budem presadzovať rekonštrukciu mostov a podchodov – hlavne havarijných stavov skôr než dôjde k nešťastiu, potom plánovaná údržba a obnova objektov aj z estetického hľadiska. Vzhľadom k vyšším nákladom plánovať dopredu finančné zabezpečenie, pokiaľ je to možné čerpať prostriedky z eurofondov