Volebný program pre obvod č. 5 – Hájik

 náš obvod s dobrými DOPRAVNÝMI a PARKOVACÍMI službami

▪ pokračovanie v rekonštrukcii ciest, chodníkov a parkovísk

▪ vytvorenie nových odstavných a parkovacích miest

▪ upokojenie dopravy v obytných zónach

  •  náš obvod ČISTÝ a ZELENÝ

▪ systematickejšia údržba verejných priestorov a zelene

▪ revitalizácia zelených plôch a verejných priestorov medzi panelákmi

▪ vybudovanie krytých stojísk na separovaný komunálny odpad

  •   náš obvod KOMUNITNÝ a BEZPEČNÝ

▪ podpora organizovaných komunít na Hájiku

▪ revitalizácia priestorov pre voľnočasové aktivity a šport

▪ pochôdzkový systém – program „Poznaj svojho policajta“